"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 72           Năm 2010 Ngày 05 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-01-2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. 03
11-01-2010 Nghị quyết số 144/2010/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. 04
11-01-2010 Nghị quyết số 145/2010/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. 05
11-01-2010 Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-02-2010 Quyết định số 162/2010/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07
Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa
31-12-2009 Quyết định số 5592/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2010. 37
04-02-2010 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
27-01-2010 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 55
27-01-2010 Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển xã thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Phú Yên. 57
32,997,940 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner