"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 71           Năm 2010 Ngày 18 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa
25-12-2009 Nghị quyết số 104/2009/NQ-HĐND về chương trình ra nghị quyết kỳ họp thường lệ thứ 16 và thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa. 03
25-12-2009 Nghị quyết số 105/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 05
25-12-2009 Nghị quyết số 106/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 của thành phố Tuy Hòa và Ủy ban nhân dân 12 phường không tổ chức Hội đồng nhân dân. 13
25-12-2009 Nghị quyết số 107/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 17
25-12-2009 Nghị quyết số 108/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2010. 19
25-12-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND về danh mục dự án, công trình đầu tư xây dựng mới năm 2010. 28
25-12-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa năm 2010. 32
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
25-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 34
25-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2009. 43
25-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2010. 45
25-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường khu vực nội thị thị xã Sông Cầu. 48
25-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2010. 51
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2010 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Phú Yên, theo Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 53
32,998,008 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner