"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69           Năm 2010 Ngày 08 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-12-2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 03
18-12-2009 Nghị quyết số 136/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010. 10
18-12-2009 Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 30
18-12-2009 Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước trên địa bàn tỉnh. 36
18-12-2009 Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 39
18-12-2009 Nghị quyết số 140/2009/NQ-HĐND về chuyển các trường THPT bán công và các trường mầm non bán công, dân lập thành trường công lập. 42
18-12-2009 Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND về tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp và công chức dự bị năm 2010. 47
18-12-2009 Nghị quyết số 142/2009/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 52
32,997,912 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner