"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 86           Năm 2010 Ngày 31 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2010 Quyết định số 2022/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2010 Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 20
20-12-2010 Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 22
13-12-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và các sự kiện chính trị diễn ra trong năm 2011. 34
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2010 Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 thực hiện Nghị quyết số 31/2010/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 37
14-12-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân 2010-2011. 47
33,493,366 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner