"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65           Năm 2009 Ngày 20 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2009 Quyết định số 1730/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên và giá xử lý lâm sản tịch thu áp dụng trên địa bàn tỉnh. 03
22-09-2009 Quyết định số 1755/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở 03 huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên” giai đoạn 2010-2015. 08
28-09-2009 Quyết định số 1787/2009/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 17
13-10-2009 Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 21
14-10-2009 Quyết định số 1908/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp về công tác quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2009 Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu. 32
07-10-2009 Chương trình hành động số 03/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 34
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2009 Quyết định số 1806/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các dự án cấp bách tỉnh Phú Yên. 46
05-10-2009 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 50
16-09-2009 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy lớn trên địa bàn tỉnh. 52
22-09-2009 Chỉ thị số 29/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 55
33,276,973 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner