"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64           Năm 2009 Ngày 16 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2009 Quyết định số 1677/2009/QĐ-UBND phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với các xã, phường điều chỉnh, thành lập mới theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tuy An
26-08-2009 Quyết định số 1225/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tuy An (Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân). 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2009 Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh. 36
09-09-2009 Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số điều tại Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 38
14-09-2009 Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc đổi tên Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2.000 từ Khu dân cư Ninh Tịnh 3 sang thành Khu dân cư Liên Trì. 40
14-09-2009 Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 42
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2009 Quyết định số 1712/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến đường tỉnh lộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. 52
04-09-2009 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Phú Yên. 57
33,276,689 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner