"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63           Năm 2009 Ngày 31 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2009 Quyết định số 1553/2009/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ năm 2009-2015. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2009 Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 13
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2009 Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Sông Cầu. 24
20-08-2009 Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên. 32
21-08-2009 Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa. 34
28-08-2009 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2009-2020). 36
21-08-2009 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai toàn diện mạnh mẽ về phòng, chống cúm A(H1N1). 54
33,493,361 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner