"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2009 Ngày 17 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2009 Quyết định số 1476/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên. 03
13-08-2009 Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh. 12
Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa
17-07-2009 Nghị quyết số 98/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 15
17-07-2009 Nghị quyết số 99/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 19
17-07-2009 Nghị quyết số 100/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 của thành phố Tuy Hòa. 21
17-07-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND về việc thi công các công trình xây dựng cơ bản chào mừng kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2009 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/5/2009 của Chính phủ và Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 08/4/2009 của Tỉnh ủy Phú Yên về một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 24
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2009 Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh Phú Yên. 36
05-08-2009 Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý các dự án nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 40
05-08-2009 Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 42
05-08-2009 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc kiện toàn các Ban quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 44
13-08-2009 Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Sông Hinh. 46
14-08-2009 Quyết định số 1482/QĐ-UBND việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phú Yên thành Trung tâm Dịch vụ công ích là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 55
28-07-2009 Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự. 57
31-07-2009 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 59
33,466,211 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner