"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61           Năm 2009 Ngày 27 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2009 Quyết định số 1316/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên. 03
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
17-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2008. 10
17-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 12
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-07-2009 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. 17
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2009 Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 18
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2009 Quyết định số 1328/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp và giống thủy sản của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020. 39
13-07-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 49
17-07-2009 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2009. 60
33,493,394 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner