"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 60           Năm 2009 Ngày 17 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-07-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 03
09-07-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2020. 08
09-07-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND về tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ năm 2009-2015. 15
09-07-2009 Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND về bổ sung biên chế sự nghiệp. 21
09-07-2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh một số nội dung Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011. 23
09-07-2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên. 26
09-07-2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2009 Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 38
09-07-2009 Quyết định số 1279/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; tỷ lệ 1/2.000 Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Ninh Tịnh III (thành phố Tuy Hòa). 51
33,276,917 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner