"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59           Năm 2009 Ngày 10 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2009 Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2009 Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 36
06-07-2009 Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng; tỷ lệ 1/2.000 Đồ án Khu đô thị Nam Tuy Hòa. 44
07-07-2009 Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 48
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2009 Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trục đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. 51
07-07-2009 Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên một số lĩnh vực tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 59
33,277,153 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner