"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2009 Ngày 01 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2009 Quyết định số 687/2009/QĐ-UBND về việc quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa đối với loại đất ở, đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
05-05-2009 Quyết định số 737/2009/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 07
21-05-2009 Quyết định số 894/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức chi tặng quà mừng thọ các cụ cao niên trên địa bàn tỉnh. 08
22-05-2009 Quyết định số 911/2009/QĐ-UBND về việc phân giao nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 10
27-05-2009 Quyết định số 928/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 11
27-05-2000 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng làm công tác an ninh, trật tự ở địa bàn tỉnh. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2009 Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của thành phố Tuy Hòa. 28
07-05-2009 Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Phú Hòa. 38
12-05-2009 Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 55
12-05-2009 Quyết định số 861/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 57
14-05-2009 Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện thuộc Ủy ban nhân dân 07 huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 59
18-05-2009 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc quy định về thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet. 61
05-05-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. 63
08-05-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân. 66
33,276,591 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner