"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55           Năm 2009 Ngày 16 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2009 Quyết định số 510/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục và công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2009 Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ từ Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ban Dân tộc tỉnh thực hiện. 12
13-04-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 và tuyển sinh năm học 2009-2010. 14
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2009 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 17
26-03-2009 Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 18
26-03-2009 Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 19
26-03-2009 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 20
26-03-2009 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 21
26-03-2009 Quyết định số 497/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 22
26-03-2009 Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 23
26-03-2009 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 24
26-03-2009 Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2008. 25
03-04-2009 Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 26
03-04-2009 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 27
03-04-2009 Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 28
03-04-2009 Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 29
03-04-2009 Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 30
03-04-2009 Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 31
03-04-2009 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 32
09-04-2009 Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Tây Hòa. 33
09-04-2009 Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Đông Hòa. 43
26-03-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2009. 54
08-04-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA. 57
33,276,831 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner