"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 54           Năm 2009 Ngày 31 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2009 Quyết định số 431/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2009 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế. 10
10-03-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2009. 12
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2009 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Phú Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 15
14-03-2009 Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức. 36
19-03-2009 Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền tỉnh Phú Yên từ nay đến năm 2010”. 37
20-03-2009 Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường. 47
20-03-2009 Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc giải thể Ban quản lý Cảng cá thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 48
24-03-2009 Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Phú Yên thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 49
24-03-2009 Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 50
24-03-2009 Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ đầu tư thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 51
24-03-2009 Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa. 53
24-03-2009 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện Tuy An. 55
33,277,110 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner