"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53           Năm 2009 Ngày 12 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2009 Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương. 08
09-03-2009 Quyết định số 396/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII; Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường. 11
03-03-2009 Kế hoạch số 11/KH-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2009 Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Tin học và Công báo thành Trung tâm Thông tin và Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 24
24-02-2009 Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đào tạo Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ đại học hệ chính quy theo địa chỉ đến năm 2020. 25
25-02-2009 Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. 32
06-03-2009 Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Công thương. 80
06-03-2009 Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công thuộc Sở Công Thương. 81
06-03-2009 Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra thuộc Sở Công thương. 82
03-03-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 83
33,276,937 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner