"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52           Năm 2009 Ngày 20 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2009 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên. 03
16-02-2009 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết 01 ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009. 16
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2009 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Xã hội thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 40
19-01-2009 Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc chuyển giao tổ chức bộ máy Bến cá, Cảng cá thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban nhân dân: thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An, huyện Sông Cầu quản lý. 43
21-01-2009 Quyết định số 205/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức trợ cấp thường xuyên được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 45
16-02-2009 Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 48
17-02-2009 Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề Nước mắm và Chế biến cá cơm Hòa An, địa chỉ: thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, huyện Sông Cầu. 49
17-02-2009 Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề Đan bóng Mò o, địa chỉ: thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu. 50
17-02-2009 Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề Nước mắm Gành Đỏ, địa chỉ: thôn An Thạnh, xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu. 51
16-02-2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND về kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp và cơ chế chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 52
33,277,162 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner