"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2009 Ngày 04 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2009 Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. 03
17-01-2009 Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên. 07
Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa
26-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 09
26-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009 của huyện Đông Hòa. 14
26-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 17
26-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 19
Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh
29-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 21
29-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của huyện Sông Hinh. 23
29-12-2009 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND 18/2008/NQ-HĐND. 25
Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa
25-12-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 31
25-12-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009. 37
25-12-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. 40
25-12-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND về thôi giao chỉ tiêu huy động thực hiện Đề án nâng cấp giao thông nông thôn năm 2009-2010. 41
25-12-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2009 Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 45
14-01-2009 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 58
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học phổ thông giai đoạn 2008-2013. 67
19-01-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 70
33,276,990 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner