"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2009 Ngày 05 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2008 Quyết định số 2134/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh Công an viên ở thôn, buôn. 03
24-12-2008 Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa
17-12-2008 Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND về chương trình ra nghị quyết kỳ họp thường lệ thứ 13 và thứ 14 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa. 10
17-12-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 12
17-12-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 18
17-12-2008 Nghị quyết số 90/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2009. 20
17-12-2008 Nghị quyết số 91/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2009-2010. 23
17-12-2008 Nghị quyết số 92/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2009 và 2010. 24
17-12-2008 Nghị quyết số 93/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch triển khai công tác bê tông hóa vỉa hè, hẻm phố, giao thông nông thôn. 26
17-12-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính 03 phường (phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh, phường Phú Đông). 27
17-12-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa năm 2009. 28
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
19-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 30
19-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2008, dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009. 40
19-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2006 và Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện. 42
19-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 44
Hội đồng nhân dân huyện Tuy An
19-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 46
19-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tuy An năm 2009. 52
19-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2008 Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. 56
33,276,847 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner