"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67           Năm 2009 Ngày 21 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2009 Chỉ thị số 37/2009/CT-UBND về việc tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2009 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tăng cường an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. 07
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2009 Quyết định số 2102/QĐ-UBND về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 11
14-12-2009 Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Tư pháp. 13
18-12-2009 Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 14
08-11-2009 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 11 và lũ lụt gây ra. 20
24-11-2009 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2009. 24
26-11-2009 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2009-2010. 26
33,829,451 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner