"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44           Năm 2008 Ngày 25 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2008 Quyết định số 1822/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đo đạc, lập bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
07-11-2008 Quyết định số 1823/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 19
07-11-2008 Quyết định số 1824/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 23
18-11-2008 Quyết định số 1877/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút, sử dụng trí thức. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2008 Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Nội vụ. 37
18-11-2008 Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. 38
21-11-2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 40
21-11-2008 Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 50
21-11-2008 Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi thành Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 51
21-11-2008 Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 52
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2008 Quyết định số 1889/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 53
21-11-2008 Quyết định số 1891/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý các dự án Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 55
21-11-2008 Quyết định số 1892/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 57
21-11-2008 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 58
21-11-2008 Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. 59
21-11-2008 Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bàn Thạch thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 60
20-11-2008 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2008-2009. 61
33,493,406 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner