"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2008 Ngày 12 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2008 Quyết định số 1749/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư thuộc các dự án lọc dầu, hóa dầu tại khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 03
04-11-2008 Quyết định số 1805/2008/QĐ-UBND về việc quy định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2008 Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/2.000, Đồ án Khu dân cư Ngọc Lãng - Ngọc Phước 2 (xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa). 07
04-11-2008 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 19
04-11-2008 Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 31
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2008 Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 46
04-11-2008 Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 47
04-11-2008 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 trên địa bàn tỉnh. 49
32,205,322 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner