"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2008 Ngày 28 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2008 Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông. 03
14-10-2008 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban quản lý Đầu tư hạ tầng Nam Tuy Hòa - Vũng Rô vào Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 14
21-10-2008 Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 15
24-10-2008 Quyết định số 1732/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân loại đường đô thị trên địa bàn các phường: Phú Lâm, Phú Thạnh và Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa để làm căn cứ tính thuế nhà, đất. 45
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2008 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên. 49
13-10-2008 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. 51
21-10-2008 Chỉ thị số 29/CT-UBND về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 55
32,205,244 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner