"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2008 Ngày 06 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2008 Quyết định số 1530/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-09-2008 Quyết định số 16/QĐ-HĐND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 10
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2008 Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc thành lập Bảo tàng tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 22
24-09-2008 Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Văn hóa thông tin và triển lãm thành Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 23
24-09-2008 Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Huấn luyện thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 24
24-09-2008 Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Ca múa nhạc dân gian Sao Biển thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 26
24-09-2008 Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc thành lập Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịc. 27
24-09-2008 Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Sách, Văn hóa phẩm và Chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 28
26-09-2008 Quyết định số 1537/QĐ-UBND về việc chuyển giao Ban quản lý chợ Tuy Hòa từ Sở Công thương về Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa quản lý. 30
26-09-2008 Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 31
30-09-2008 Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông. 32
01-10-2008 Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 33
01-10-2008 Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. 48
30-09-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm. 63
01-10-2008 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. 66
33,165,350 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner