"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2008 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2008 Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND về tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa
05-08-2008 Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 09
05-08-2008 Nghị quyết số 84/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 của thành phố Tuy Hòa. 14
05-08-2008 Nghị quyết số 85/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 15
05-08-2008 Nghị quyết số 86/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án nâng cấp hệ thống báo hiệu đường bộ thành phố Tuy Hòa đến năm 2012. 17
Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa
30-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc tạm dừng thi công một số công trình xây dựng cơ bản và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008. 18
30-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Đội quản lý các công trình đô thị huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên. 19
30-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Hòa năm 2007. 20
30-07-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2008. 22
30-07-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Hòa Định Đông và thị trấn Phú Hòa. 24
30-07-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 25
Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh
28-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Sông Hinh năm 2007. 28
28-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của huyện Sông Hinh năm 2008. 30
28-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc bãi bỏ khoản 4, tại mục 4, phần III của Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐND ngày 11 tháng 02 năm 2004 của Hội đồng nhân dân huyện khóa V về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ khuyến nông cơ sở. 32
28-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng năm 2008. 33
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa
23-07-2008 Nghị quyết số 299/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 38
23-07-2008 Nghị quyết số 300/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2007. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2008 Quyết định số 1157/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. 45
28-07-2008 Quyết định số 1158/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. 58
28-07-2008 Quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. 60
13-08-2008 Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc bãi bỏ khoản thu Quỹ xây dựng trường lớp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. 62
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường quản lý quỹ đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh. 63
33,147,474 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner