"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2008 Ngày 01 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2008 Quyết định số 1138/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hòa giải viên ở cơ sở. 03
24-07-2008 Quyết định số 1139/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật. 08
25-07-2008 Quyết định số 1146/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 14
25-07-2008 Quyết định số 1147/2008/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn và điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh, để thực hiện Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương từ năm 2008 đến năm 2010. 16
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân
28-07-2008 Nghị quyết số 238/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 23
28-07-2008 Nghị quyết số 241/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2008. 28
28-07-2008 Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách và một số danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của huyện. 31
28-07-2008 Nghị quyết số 243/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Xuân năm 2007. 33
Hội đồng nhân dân huyện Tuy An
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Tuy An năm 2007. 35
23-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 37
23-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2008. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2008 Quyết định số 1130/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế. 44
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2008 Quyết định số 1145/QĐ-UBND về việc quy định khung giá sử dụng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh. 66
33,147,331 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner