"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2008 Ngày 28 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2008 Nghị quyết số 93/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 04
18-07-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND về tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 09
18-07-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục mức thu, quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 11
18-07-2008 Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND về việc quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn và điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh để thực hiện Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương từ năm 2008 đến năm 2010. 13
18-07-2008 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND về quy định khung đất ở tái định cư cho các dự án lọc, hóa dầu thuộc khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 19
18-07-2008 Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND về xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2009-2010. 21
18-07-2008 Nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND về chính sách thu hút, sử dụng trí thức. 23
18-07-2008 Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND về Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch quốc gia 2011. 26
18-07-2008 Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND về bổ sung biên chế sự nghiệp khác, sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao, sự nghiệp Y tế và sự nghiệp Y tế cơ sở cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2008 Quyết định số 1126/2008/QĐ-UBND về việc miễn thu các loại phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 32
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
15-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 35
15-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2007. 40
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2008 Quyết định số 09/QĐ-TT.HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 42
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2008 Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sông Cầu đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 44
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2008 Quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh Dự án thứ ba Cấp nước và vệ sinh các thị xã, thị trấn khoản vay ADB No: 1880-VIE(SF) trên địa bàn tỉnh Phú Yên (từ năm 2008). 59
33,277,115 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner