"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2008 Ngày 04 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2008 Quyết định số 240/2008/QĐ-UBND về việc đặt tên, đổi tên một số đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa. 04
21-02-2008 Quyết định số 322/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 2183/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ. 06
21-02-2008 Quyết định số 323/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên”. 08
21-02-2008 Quyết định số 324/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1012/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá dự toán công trình - Phần xây dựng tỉnh Phú Yên”. 10
21-02-2008 Quyết định số 325/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá dự toán công trình - Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên”. 13
21-02-2008 Quyết định số 326/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1014/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên”. 16
21-02-2008 Quyết định số 327/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1817/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên “Về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Phú Yên”. 18
27-02-2008 Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá lâm sản tối thiểu làm căn cứ để xử lý lâm sản tịch thu. 19
01-03-2008 Quyết định số 372/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo và chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên đến năm 2015. 21
01-03-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2010 Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Yên. 32
24-01-2008 Kế hoạch số 07/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008. 36
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
04-02-2008 Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia. 46
19-02-2008 Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 47
19-02-2008 Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 48
26-02-2008 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 49
26-02-2008 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 50
26-02-2008 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 51
26-02-2008 Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 52
26-02-2008 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. 53
28-02-2008 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135. 54
29-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu, chiêu đãi khách sai quy định và cấm uống rượu trong giờ làm việc, say rượu nơi công cộng. 58
33,147,433 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner