"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2008 Ngày 28 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh. 03
Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa
31-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 11
31-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 15
31-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc thống nhất miễn thu hồi vốn do bò bị thiên tai, bệnh chết và gia hạn thời gian thu hồi vốn cho đối tượng thực hiện Dự án trồng cỏ chăn nuôi bò năm 2004, 2005. 19
31-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 20
31-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 22
31-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh nguồn kinh phí đầu tư xây dựng trường tầng và chuẩn quốc gia ở các xã trên địa bàn huyện Phú Hòa. 24
Ủy ban nhân dân huyện Sông Cầu
23-01-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. 26
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa
28-12-2007 Nghị quyết số 263/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 28
28-12-2007 Nghị quyết số 264/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2008. 33
28-12-2007 Nghị quyết số 265/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 37
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2008 Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020. 39
33,146,715 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner