"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2008 Ngày 15 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân
28-12-2007 Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 03
28-12-2007 Nghị quyết số 208/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 09
31-12-2007 Nghị quyết số 209/2007/NQ-HĐND về việc đề nghị phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 12
31-12-2007 Nghị quyết số 210/2007/NQ-HĐND về việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đất đường Trần Cao Vân (giai đoạn 2). 13
31-12-2007 Nghị quyết số 211/2007/NQ-HĐND về việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đất phía Nam cầu La Hai mới. 15
31-12-2007 Nghị quyết số 212/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 17
Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa
27-12-2007 Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 20
27-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 27
27-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND về Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008-2011. 48
27-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 50
Hội đồng nhân dân huyện Tuy An
25-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tuy An năm 2008. 52
25-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 54
25-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Tuy An năm 2007. 60
25-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An năm 2008. 61
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2008 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững. 63
32,205,437 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner