"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 20 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2007 Quyết định số 1149/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
12-07-2007 Quyết định số 1228/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục ở địa phương. 20
16-07-2007 Quyết định số 1250/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra liên ngành giữa các ngành có liên quan: Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh trong việc kiểm tra hoạt động Internet, Game Online trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 24
17-07-2007 Quyết định số 1269/2007/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản và nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh. 39
18-07-2007 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. 43
Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
02-07-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai Luật Cư trú. 45
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
13-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2007 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết. 54
02-07-2007 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 56
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
13-07-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Sông Cầu, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 65
13-07-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2007. 66
13-07-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2006. 68
33,016,902 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner