"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2007 Ngày 02 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2007. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2007 Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc ban hành thủ tục hồ sơ giải quyết công việc trên một số lĩnh vực tại Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 06
11-05-2007 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Khoa học và Công nghệ về Sở Bưu chính Viễn thông quản lý. 35
11-05-2007 Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Giáo dục huyện, thành phố. 36
18-05-2007 Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính. 38
04-05-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 51
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2007 Quyết định số 850/QĐ-UBND duyệt Dự án hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 56
17-05-2007 Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước cho các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 70
17-05-2007 Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc xóa nợ thủy lợi phí của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với Công ty Thủy nông Đồng Cam. 73
21-05-2007 Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 75
22-05-2007 Quyết định số 910/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đến năm 2025. 76
33,322,145 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner