"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2007 Ngày 14 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2007 Quyết định số 2289/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Phú Yên quản lý. 04
07-12-2007 Quyết định số 2312/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 06
11-12-2007 Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 18
Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh
19-11-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Sông Hinh. 23
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa
22-11-2007 Nghị quyết số 248/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính huyện Sơn Hòa. 24
Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa
30-11-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Tây Hòa. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2007 Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý đầu tư Hạ tầng Nam Tuy Hòa - Vũng Rô tỉnh Phú Yên. 28
12-12-2007 Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Phú Yên. 31
28-11-2007 Chỉ thị số 39/CT-UBND về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. 35
03-12-2007 Chỉ thị số 40/CT-UBND về việc tổng kết năm 2007, triển khai công tác năm 2008. 38
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2007 Quyết định số 2278/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại về tài sản do thiên tai trên biển gây ra. 42
11-12-2007 Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc phê duyệt cập nhật, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 44
13-12-2007 Quyết định số 2363/QĐ-UBND về việc giải thể Ban chỉ đạo - điều hành các dự án lớn tỉnh Phú Yên. 57
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner