"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2007 Ngày 28 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-11-2007 Chỉ thị số 37/2007/CT-UBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 03
Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa
02-11-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND thông qua Báo cáo kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Phú Hòa. 06
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
26-10-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Sông Cầu. 07
26-10-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về phân loại đô thị thị trấn Sông Cầu. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2007 Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; tỉ lệ 1/500 Đồ án Khu cơ sở II trường Cao đẳng Xây dựng số 3. 11
15-11-2007 Quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện xuất bản, phát hành Công báo tỉnh Phú Yên. 19
27-11-2007 Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 25
06-11-2007 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy - học và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2007-2008. 27
11-11-2007 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tiêu chảy cấp. 30
27-11-2007 Chỉ thị số 38/CT-UBND về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2007. 32
19-10-2007 Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP, ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 34
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2007 Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 40
07-11-2007 Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 43
33,016,838 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner