"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2007 Ngày 17 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2007 Quyết định số 1840/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 03
08-10-2007 Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 09
12-10-2007 Quyết định số 1932/2007/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi đặc thù trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. 17
16-10-2007 Quyết định số 1942/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng chợ Tuy Hòa giai đoạn I. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2007 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn từ nay đến hết năm 2007. 22
16-10-2007 Chỉ thị số 34/CT-UBND về việc thực hiện công tác phòng bệnh dại động vật. 25
08-10-2007 Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 27 tháng 7 năm 2007 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 27
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2007 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sông Cầu giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015. 44
09-10-2007 Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc công nhận Ngày truyền thống sự kiện tàu không số Vũng Rô. 55
33,016,863 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner