"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2007 Ngày 21 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2007 Quyết định số 1571/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức chi trợ cấp cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, cử đi học tập trung dài hạn ngoài tỉnh. 03
12-09-2007 Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND về quản lý đất đai vùng Hòa Tâm, huyện Đông Hòa. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2007 Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Phương án huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà Bách hóa chợ Tuy Hòa giai đoạn I. 07
05-09-2007 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc sử đổi Điều 6 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp. 13
07-09-2007 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; tỉ lệ 1/2.000 Đồ án Trung tâm thị trấn Phú Thứ, giai đoạn 2007-2015 (huyện Tây Hòa). 15
20-09-2007 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng dịch Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn. 23
24-08-2007 Kế hoạch số 41/KH-UBND thực hiện Kết luận số 77-KL/TU ngày 28 tháng 4 năm 2007 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XIII) về phát triển ngành du lịch Phú Yên đến năm 2010. 25
20-09-2007 Kế hoạch số 44/KH-UBND thực hiện Kết luận số 101/KL-TU ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Hội nghị lần thứ 7 Tỉnh uỷ Phú Yên khoá XIV về tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 35
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2007 Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. 49
10-09-2007 Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 51
33,015,117 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner