"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2007 Ngày 28 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2007 Quyết định số 1409/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ tư của Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
13-08-2007 Quyết định số 1460/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 21
13-08-2007 Quyết định số 1461/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và lập dự toán các công trình thuộc Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 29
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân
23-08-2007 Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND về việc đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn cân đối ngân sách tập trung năm 2007. 37
23-08-2007 Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2007. 39
23-08-2007 Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Xuân năm 2006. 42
23-08-2007 Nghị quyết số 192/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. 44
Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh
15-08-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sông Hinh năm 2006. 50
15-08-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách của huyện Sông Hinh năm 2007. 52
15-08-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá xã hội – an ninh quốc phòng năm 2007. 57
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2007 Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010. 62
33,322,338 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner