"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 20 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2007 Quyết định số 1423/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Khai thác sử dụng nước mặt; Xả nước thải vào nguồn nước. 04
09-08-2007 Quyết định số 1424/2007/QĐ-UBND về việc qui định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất. 07
09-08-2007 Quyết định số 1425/2007/QĐ-UBND về việc qui định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất. 09
09-08-2007 Quyết định số 1426/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất. 11
09-08-2007 Quyết định số 1427/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. 13
09-08-2007 Quyết định số 1428/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 15
09-08-2007 Quyết định số 1429/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 17
09-08-2007 Quyết định số 1430/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực. 19
09-08-2007 Quyết định số 1431/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. 21
09-08-2007 Quyết định số 1432/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí cấp biển số nhà. 24
09-08-2007 Quyết định số 1433/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 26
09-08-2007 Quyết định số 1434/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí địa chính. 29
09-08-2007 Quyết định số 1435/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch. 32
09-08-2007 Quyết định số 1436/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí đấu giá. 36
09-08-2007 Quyết định số 1437/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu. 39
09-08-2007 Quyết định số 1438/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 41
Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa
25-07-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 43
25-07-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 của thành phố Tuy Hòa. 49
25-07-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2007 của thành phố Tuy Hòa. 54
25-07-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng trường tiểu học quy mô nhà cấp 3, cấp 4 trường tầng. 56
25-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án nâng cấp đơn vị hành chính xã Bình Ngọc thành phường Bình Ngọc, thuộc thành phố Tuy Hòa. 57
25-07-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Tuy Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 58
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2007 Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 59
33,003,777 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner