"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 13 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2007 Quyết định số 1379/2007/QĐ-UBND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương. 04
31-07-2007 Quyết định số 1351/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thành phần, quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật và thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức cấp xã. 08
03-08-2007 Quyết định số 1366/2007/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý, sử dụng và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước. 13
07-08-2007 Quyết định số 1400/2007/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. 19
08-08-2007 Quyết định số 1402/2007/QĐ-UBND về việc ban hành định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước. 26
Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa
30-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. 34
30-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 của huyện Đông Hòa. 39
30-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Đông Hòa. 41
30-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của huyện Đông Hòa. 43
30-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm huyện lỵ Đông Hòa tại Hòa Vinh. 47
30-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã đến năm 2010 trên địa bàn huyện Đông Hòa. 48
30-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch đến năm 2010 trên địa bàn huyện Đông Hòa. 49
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa
26-07-2007 Nghị quyết số 225/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh - quốc phòng năm 2007. 50
26-07-2007 Nghị quyết số 226/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2006. 56
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2007 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc phòng chống bệnh Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn. 58
08-08-2007 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc triển khai thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 60
33,322,383 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner