"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 31 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2007 Quyết định số 2515/2007/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với các xã, phường, thị trấn mới thành lập theo Nghị định số 175/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ. 04
Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 06
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 09
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Đông Hòa. 12
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 14
Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu
21-11-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2007, dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2008. 19
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 22
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sông Cầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 30
21-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2007. 31
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện Sông Cầu năm 2008. 32
Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh
21-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án đưa sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng về công tác ở xã, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. 34
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập xã Ea Păk, thuộc huyện Sông Hinh. 36
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 39
21-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội , an ninh - quốc phòng năm 2008. 42
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện Sông Hinh năm 2008. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2007 Quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh. 51
21-12-2007 Chỉ thị số 44/CT-UBND về nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2008. 61
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2007 Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại về tài sản do thiên tai trên biển gây ra. 65
33,493,357 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner