"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2017 Ngày 07 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất ở tại huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014. 04
22-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 06
23-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh (đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). 21
23-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về việc khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). 23
23-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). 26
27-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2017. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2017 Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp ưu tiên và sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 36
27-03-2017 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017. 47
04-04-2017 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc chỉ định và công bố danh sách đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất cung ứng tinh, vật tư cho công tác thụ tinh nhân tạo, vật tư kỹ thuật chăn nuôi và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020. 64
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-03-2017 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 71
20-03-2017 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút, sử dụng trí thức của tỉnh Phú Yên năm 2017. 112
20-03-2017 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2017. 118
21-03-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 121
31-03-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 125
03-04-2017 Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 128
31,887,500 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner