"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013.
12-07-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012.
06-07-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.
28-03-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.
19-01-2012 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
11-01-2012 Kế hoạch số 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015.
16-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012.
05-12-2011 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt hiệu chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sông Cầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
21-06-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011.
25-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV.
05-12-2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009.
19-08-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 và Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
33,466,589 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner