"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 91 văn bản do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên.
25-12-2015 Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
25-12-2015 Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên.
25-12-2015 Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục, định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triểnsản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnhPhú Yên.
25-12-2015 Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020.
25-12-2015 Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển lúa giống, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên.
22-12-2015 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
22-12-2015 Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.
22-12-2015 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý.
04-12-2015 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Khoản 4 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh.
27-11-2015 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại Phú Yên.
26-11-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
26-11-2015 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
26-11-2015 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên.
25-11-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
20-11-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
20-11-2015 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
33,466,359 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner