"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2010 Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 168/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 169/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2009.
24-12-2010 Nghị quyết số 170/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
24-12-2010 Nghị quyết số 171/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025.
24-12-2010 Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 173/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết nghỉ chờ nghỉ hưu, nghỉ hưởng chế độ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã.
24-12-2010 Nghị quyết số 174/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản -Nhi thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên.
24-12-2010 Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011.
18-10-2010 Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Yên và mức chi tiếp khách trong nước.
18-10-2010 Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
18-10-2010 Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.
18-10-2010 Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
18-10-2010 Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định từ năm 2011 đến năm 2015; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.
18-10-2010 Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên.
18-10-2010 Nghị quyết số 165/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân.
18-10-2010 Nghị quyết số 166/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung khoản 1, Điều 13 của Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 14 về quy định chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên.
16-07-2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010.
16-07-2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.
16-07-2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
32,928,440 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner