"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 32 văn bản được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
31-07-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
31-07-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
29-07-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
16-07-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2022.
10-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10-07-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
23-06-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
23-06-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên.
12-06-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên.
03-06-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
02-06-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
33,466,236 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner