Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29           Năm 2020 Ngày 08 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2020 Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên. 14
05-08-2020 Quyết định số 1376/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự toán nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 107
05-08-2020 Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 110
05-08-2020 Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 128