Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2020 Ngày 22 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020. 02
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2020 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019. 129
21-01-2020 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-KHHGĐ) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 154