Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2020 Ngày 23 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2020 Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên. 02
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2020 Quyết định số 1029/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. 52
23-06-2020 Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 53