"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản được ban hành trong năm 2010 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 2215/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011. 10-01-2012
24-12-2010 Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 31-12-2011
18-11-2010 Quyết định số 1882/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. 27-11-2011
06-11-2010 Quyết định số 1782/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 01-07-2013
29-10-2010 Quyết định số 1747/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Phú Yên. 03-05-2013
18-10-2010 Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 24-09-2012
15-09-2010 Quyết định số 1378/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 16-01-2011
07-09-2010 Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07-02-2013
06-09-2010 Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 21-11-2013
27-07-2010 Quyết định số 1007/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần thu phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 22-07-2013
16-07-2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 22-12-2013
07-07-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010. 31-12-2010
16-03-2010 Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03-05-2013
05-03-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010. 31-12-2010
11-02-2010 Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 28-10-2010
01-02-2010 Quyết định số 168/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 28-03-2012
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
33,322,120 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner