"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản được ban hành trong năm 2009 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
30-12-2009 Quyết định số 2438/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 08-01-2013
28-12-2009 Quyết định số 2391/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010. 10-01-2011
18-12-2009 Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 28-10-2010
07-12-2009 Chỉ thị số 37/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 22-01-2014
21-08-2009 Quyết định số 1553/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ năm 2009-2015. 09-04-2013
12-06-2009 Quyết định số 1068/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 28-03-2012
22-05-2009 Quyết định số 911/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân giao nhiệm vụ thẩm định các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin - điện tử, truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 11-02-2010
28-04-2009 Quyết định số 687/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa đối với loại đất ở, đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 26-05-2012
17-04-2009 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên. 07-02-2013
26-03-2009 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2009. 31-12-2009
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
33,147,660 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner